ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

151
ทวีชัย อ่อนณวน
จังหวัดกระบี่
152
สำอางค์ มมถุ์ปภทุม
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
153
สารีย์ นุ่มนวล
สำนักงานประถมศึกษาพื้นที่ เขต 3
154
สมปราษญ์ ชัยสุดานนท์
วิทยาลัยภาครัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
155
อาทิตยา ช่าวบรินทร์
กรมกิจการเด็ก
156
พาณิภัค แก่นแก้ว
สวท. สุราษฎร์ธานี
157
กรกาญจน์ แก่นแก้ว
สวท. สุราษฎร์ธานี
158
สุชานันท์ ช่วยเกิด
159
อุดมศักดิ์ ทัพย์กองลาศ
นิคมอุดมสร้างตนเองขุนทะเลสุราษฎร์ธานี
160
สายไหม ดาบทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th