ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

141
บัญชา บัวดำ
สมาคมภูมิภาคสุราษฎร์ธานี
142
หทัยทิพย์ ฉางแก้ว
สำนักงานประถมศึกษาพื้นที่ เขต3
143
ฐิติพร บุญษร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
144
วิเชียร สมผล
อำเภอดอนลักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
145
ธวัชชัย อมรชาติ
ตำรวจน้ำ
146
พีรเศรษฐ์ ไอยสวรรณวงศ์
อ.กาญจนดิษฐ์
147
ชาตรี รัชชะ
โรงพยาบาลพนม
148
มารศรี เชาวลิต
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ thunder new
149
อัจฉรา ขอรศัตดิ์สิริณ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
150
เกชินี หิรัญรติกุล

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th