ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

111
วิชชุดา อ่ำศรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
112
กฤตภาส ฐานะตระการกูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
113
ชุลีพร คำแหง
สำนักงานการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
114
จิรภัค สุวรรณเจริญ
วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
115
สุนันทา อุไรโรจน์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
116
วรรณี รักษารัตน์
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
117
เบญจมาศ กลิ่นเฆม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
118
สุภัตรา คล่องแคล่ว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
119
ชุติกาญจณ์ สุขุมิตร
นิคมสร้างตนเอง พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
120
พรนิภา ต๋าคำปัน
นิคมสร้างตนเอง พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th