ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

111
ไมตรี กุสโร
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
112
ยุพิน บุญพัฒน์
ชุมชนคุณธรรมวัดกรวด
113
สุภาพร พินิจ
ชุมชนคุณธรรมวัดกรวด
114
พิสนุห์ แสงเดือน
ชุมชนบ้านไทรน้อย
115
อภิวรรณ อภิวณฺโณ
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย
116
สันติกุล วงศ์ชัย
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย
117
จงดี มีนพกิจ
ฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา
118
มุกดา ธิษณีธนากร
ฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา
119
สาธิต คงมาก
ตำบลเขาตอก
120
ธวัชชัย อมรชาติ
ตำรวจน้ำ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th