ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

101
ภาสินี หีตแก้ว
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
102
วภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมา
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)
103
พัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
104
พุทธมาศ แสนพรม
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
105
อรชพร มีพัฒน์
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
106
ชฎาภรณ์ มินระวงศ์
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
107
สุรีรัตน์ แสนนางชน
โรงเรียนบ้านเชียงแหว
108
อภิเดช จิตรมุ่ง
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
109
กุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
110
ชัชชัย ไชยโย
โรงเรียนบ้านปากดอนสัก

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th