ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

101
ลินจง ขันติวรยศ
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย
102
ธนกฤต กลิ่นนาค
ชมรมวิทยุเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ
103
สาธิต ศรีวิจิตรการ
ชมรมวิทยุเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ
104
สุวิทย์ กาศอุดม
ชมรมสตรองจังหวัดเชียงราย
105
ธนเดช โพธิ์เงิน
ชมรมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย
106
มิลาวรรณ กิจพิทักษ์
ชมรมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย
107
ธนกร ชับถิติ
ช่อง7
108
สมคิด ทองรักษา
ชุมชนคุณธรรม (ชุมพร)
109
วิภารัตน์ จันทริก
ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเรียน
110
สนธยา อุดชาชน
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th