ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

101
วิชาญ บุญดี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11
102
เพ็ญพักตร์ รัตนบุรี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
103
ธัญญรัศมี ชูแก้ว
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
104
วิชาญ เครือรัตน์
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
105
สุชาดา แซ่หลี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
106
ปีติชา เลาหประภานนท์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
107
วิมล บุญรอด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
108
สำราญ ยมแก้ว
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
109
อภิชาติ สุวรรณมาลี
สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
110
หญิงโสพิศ พิศพรรณ
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th