ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1041
ทอเสื่อกกบ้านโนนเขวา
องค์กรสาธารณประโยชน์
แคนดง
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1042
ทำนาทุ่งกระต่ายขัง
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
พอเพียง , สุจริต
1043
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สตึก
บุรีรัมย์
วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1044
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อน ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรคุณธรรม
2.
1045
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
หน่วยงานของรัฐ
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1046
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานของรัฐ
เชียงราย
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1047
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล
หน่วยงานของรัฐ
ขุนตาล
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. จิตอาสาบริการและทำความดีเพื่อแผ่นดิน
1048
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ดอยหลวง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1049
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
1050
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดรธานี
วินัย , สุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th