ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1021
ชุมชุนโคกแร่
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.นางรอง
บุรีรัมย์
พอเพียง , สุจริต
1022
ชุมนบ้านหนองย่างหมู
หมู่บ้าน/ชุมชน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1023
ชุมนุนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์กรชุมชน
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1024
ชุมนุมบ้านนาฟาน
หมู่บ้าน/ชุมชน
สะเมิง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1025
ชุมนุมบ้านนิเวศน์
หมู่บ้าน/ชุมชน
ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1026
ณาปนกิจสงเคราะห์ หมู่บ้านชุมชนบ้านห้วย
องค์กรชุมชน
อ.นางรอง
บุรีรัมย์
พอเพียง , จิตอาสา
1027
ด็อกเตอร์เรย์ช้อป
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , รับผิดชอบ
1028
ด่านศุลกากรเชียงของ
หน่วยงานของรัฐ
เชียงราย
เชียงราย
สุจริต , รับผิดชอบ , จิตบริการ
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของด่านศุลกากรเชียงของ
2. ดำเนินโครงการ “ระฆังศุลกากร” ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร
3. แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind) ประจำด่านศุลกากรเชียงของ
4. โครงการสื่อสารนโยบายเชิงรุก
5. การเผยแพร่คู่มือ รายงาน สถิติและข่าวสารของด่านศุลกากรเชียงของผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของด่านศุลกากรเชียงของ และเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
1029
ดีเจทีนร้อยเอ็ด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1030
ตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานของรัฐ
เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ
วินัย , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th