ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1011
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพบ้านโคกม่วง
องค์กรสาธารณประโยชน์
สงขลา
สุจริต , รับผิดชอบ
1012
กองทุนซะกาตจังหวัดเชียงใหม่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
สุจริต , รับผิดชอบ
1013
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครปฐม
องค์กรสาธารณประโยชน์
นครปฐม
สุจริต , รับผิดชอบ
1014
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง
องค์กรสาธารณประโยชน์
ศรีบรรพต
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
1015
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศรีสะเกษ
องค์กรสาธารณประโยชน์
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
สุจริต , รับผิดชอบ
1016
กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ 2 ตำบลถนนใหญ่
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
สุจริต , รับผิดชอบ
1017
กองทุนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84
องค์กรสาธารณประโยชน์
สุขสำราญ
ระนอง
สุจริต , รับผิดชอบ
1018
กองทุนสวสัดิการชุมชนอำเภอควนขนุน
องค์กรสาธารณประโยชน์
ควนขนุน
พัทลุง
สุจริต , รับผิดชอบ
1019
กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนายาว
องค์กรสาธารณประโยชน์
คันนายาว
กรุงเทพมหานคร
สุจริต , รับผิดชอบ
1020
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลภูเก็ต
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th