ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1011
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
1012
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1013
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานของรัฐ
อำเภอวิหารแดง
สระบุรี
พอเพียง , วินัย
1014
องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
หน่วยงานของรัฐ
น้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
1015
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.ศรีบรรพต
พัทลุง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1016
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.ศรีบรรพต
พัทลุง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1017
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
หน่วยงานของรัฐ
อ.เขาชัยสน
พัทลุง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1018
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อ.ป่าพะยอม
พัทลุง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1019
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
หน่วยงานของรัฐ
อ.ปากพะยูน
พัทลุง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1020
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดเพลง
ราชบุรี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th