ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1011
ชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1012
ชุมชนเทโพ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รับผิดชอบ
1013
ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว
หมู่บ้าน/ชุมชน
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
พอเพียง , วินัย
1014
ชุมชนโคกล่าม
หมู่บ้าน/ชุมชน
หนองหงส์
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1015
ชุมชนโคกเมือง ม.9
หมู่บ้าน/ชุมชน
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1016
ชุมชนใหม่ไทยพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
วัฒนานคร
สระแก้ว
พอเพียง , วินัย
1017
ชุมชมบ้านหนองมดแดง
หมู่บ้าน/ชุมชน
ละหานทราย
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1018
ชุมชมบ้านโคกโพธิ์
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1019
ชุมชมหนองหมากฝ้าย
องค์กรชุมชน
วัฒนานคร
สระแก้ว
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1020
ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโนนเมืองโผ่)
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.กระสัง
บุรีรัมย์
วินัย , สุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th