ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1001
ชุมชนหาดอาสา
หมู่บ้าน/ชุมชน
สรรพยา
ชัยนาท
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1002
ชุมชนหินเกลี้ยง
หมู่บ้าน/ชุมชน
หาดใหญ่
สงขลา
พอเพียง , วินัย
1003
ชุมชนองค์รักษ์
หมู่บ้าน/ชุมชน
โพธิ์ทอง
อ่างทอง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1004
ชุมชนอำแพง
หมู่บ้าน/ชุมชน
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1005
ชุมชนอู่ตะเภา
หมู่บ้าน/ชุมชน
มโนรมย์
ชัยนาท
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1006
ชุมชนเกษตรอินทรีย์
หมู่บ้าน/ชุมชน
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1007
ชุมชนเกษมรัฐพัฒนา
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
1008
ชุมชนเขาวังทอง
หมู่บ้าน/ชุมชน
ควนขนุน
พัทลุง
พอเพียง , วินัย
1009
ชุมชนเคหะคู้บอน
หมู่บ้าน/ชุมชน
แขวงท่าแร้ง
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
1010
ชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน
องค์กรชุมชน
แม่แตง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th