ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
991
ชุมชนหมู่บ้านเตย
หมู่บ้าน/ชุมชน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
992
ชุมชนหมู่บ้านแคน
หมู่บ้าน/ชุมชน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
993
ชุมชนหลักสอง
หมู่บ้าน/ชุมชน
บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
994
ชุมชนห้วยงู
หมู่บ้าน/ชุมชน
หันคา
ชัยนาท
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
995
ชุมชนห้วยน้ำเย็น
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พอเพียง , วินัย
996
ชุมชนห้วยหญ้าไทร ตำบลสะเมิงใต้
หมู่บ้าน/ชุมชน
สะเมิง
เชียงใหม่
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
997
ชุมชนห้วยโจด
หมู่บ้าน/ชุมชน
วัฒนานคร
สระแก้ว
พอเพียง , วินัย
998
ชุมชนหัวตะพาน
หมู่บ้าน/ชุมชน
วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
999
ชุมชนหัวนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
1000
ชุมชนหัวไผ่
องค์กรชุมชน
เมืองอ่างทอง
อ่างทอง
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th