ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

91
ธเนศธรรม ไคร้ศรี
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
92
ธนัฏธมน จันตุ้ย
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
93
สะอาด ปัญญาดี
ชมรมคนดีศรีเชียงราย
94
อาภาพร จันเปี้ย
ชมรมคนรักกีฬา
95
อนุ พุ่มวิเศษ
ชมรมคนรักในหลวง (คนพอเพียง)
96
ดาว บุญถนอม
ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลอุดรธานี
97
จักรวรรดิ์ โยธะชัย
ชมรมทนายความอุดรธานี
98
บุญธรรม สุวันดี
ชมรมน้อยหนาน อ.เวียงปาเป้า
99
วิมลศรี ไตรเสนีย์
ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นอุดรธานี
100
สมศรี วงศ์กันยา
ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นอุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th