ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

91
วีรวรรณ เกิดทอง
วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
92
ศิริวรรณ พนัสนาชี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
93
มนัสนันท์ ขาวทอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
94
พรชัย เสี่ยงฉิน
สถานพินิจฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
95
ธิดารัตน์ โชติรัตน์
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
96
ศิริวรรณ หนูกลิ่น
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
97
อรปรียา ฤทธี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
98
สามารถ เศรษฐเสนา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
99
ปรีหทัย บุญทอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
100
อุไรวรรณ แดงงาม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th