ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

1
ธนพร เชาวปรีชา
โรงแรมวังใต้
2
สงกรานต์​ ไกรยวงษ์
โรงเรียนไตรราชวิทยา
3
ณัฐพล ทุ่งลาด
โรงเรียนไตรราชวิทยา
4
สุวิช​ช์​ มุนเนียม
โรงเรียน​ไชยา​วิทยา​
5
ทิพารมย์ คงเพ็ชร์
โรงเรียนไชยาวิทยา
6
สาวพรนภา ประยศ
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
7
นิตยา เต็งประเสริฐ
โรงเรียนเปรมฤทัย
8
วริศรา เขื่อนขันธ์
โรงเรียนเปรมฤทัย
9
กฤติยา สุภาวรรณ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
10
นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th