ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

1
ไสว จันทร์โลมา
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
2
ไมตรี กุสโร
ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแหว
3
ไพโรจน์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
4
ไพโรจน์ ไพรเขียว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
5
ไพศาล รุ่งเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
6
ไพศาล ราตรี
7
ไพลิน ศรีมูล
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
8
ไพรัตน์ เกิดจินดา
สถานคุ้มครองสวัสดิการผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎ์ธานี
9
ไพบูลย์ เหลืองอังคะสุต
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
10
ไพฑูรย์ ศรีภูธร
มทบ.24

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th