ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1
วัด/องค์กรศาสนา
ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา
2
บริษัท เดอมาออร่า จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
3
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
เมือง
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
4
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
เมือง
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
องค์กรชุมชน
เมือง
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
6
สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล
หน่วยงานของรัฐ
โพทะเล
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
7
Miss Cousult
องค์กรสาธารณประโยชน์
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
8
Ninja Handmade
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
9
Oridecon Limited Partnership
บางกรวย
นนทบุรี
วินัย , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. โครงการทำงานอย่างเต็มความสามารถ
10
Practical Wisdom Training Network
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
พุทธมณฑล
นครปฐม
พอเพียง , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th