ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด (RIKI GARMENTS CO.,LTD.)
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
โพธาราม
ราชบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ , สามัคคี
1. การผลิตด้วยระบบ TSS
2. ค้นหาคนดีศรีริกิ
3. นักสืบความเสี่ยง
4. แบ่งฉันปันเธอ
5. 3 พ. เพิ่มสุข (แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ)
6. ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
7. บันทึกความดี
2
บริษัทภูมิปัญญาสร้างสรรค์ จำกัด
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมือง
เชียงใหม่
จิตอาสา
1. ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพชีวิต ธุรกิจ สังคมเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ มีการฝึกอบรมพัฒนาความดี ความเก่ง คุณค่าเพื่อสังคม และสร้างสานเครือข่ายพุทธสร้างสรรค์ พุทธสัมพันธ์ เยาวชนสร้างสรรค์
3
ที่ทำปกครองอำเภอบ้านผือ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานของรัฐ
บ้านผือ
อุดรธานี
สุจริต , รับผิดชอบ
1. อำเภอ คุณธรรม
4
บริษัท พี ที ไพรัช เซอร์วิส จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
สามง่าม
พิจิตร
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. ของหายได้คืน
5
กลุ่มออนซอนเด โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง
หมู่บ้าน/ชุมชน
เชียงแสน
เชียงราย
พอเพียง , จิตอาสา
6
ชุมชนเทโพ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
รับผิดชอบ
7
กลุ่มโฮมเสตย์โรงเจ๊ก
หมู่บ้าน/ชุมชน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง
8
กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง
องค์กรชุมชน
เชียงแสน
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
9
มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี (องค์กรศาสนา)
วัด/องค์กรศาสนา
เมือง
อุดรธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. รักและรับใช้
10
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานของรัฐ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th